Zarządzanie Ryzykiem

Każda firma narażona jest na ryzyka, które zagrażają realizacji jej celów. Ryzyko definiowane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które będzie miało negatywny wpływ na realizację założonych celów. Ryzyko może wystąpić na wszystkich szczeblach organizacji.

CLP-B Sp. z o.o. w obszarze obowiązywania normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz Jednostka Inspekcyjna w obszarze normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 identyfikuje ryzyko.

Zarządzanie ryzykiem to proces realizowany zarówno przez kierownictwo firmy, jak i jej pracowników, uwzględniony w strategii działania i dotyczący całej jednostki. Celem zarządzania ryzykiem jest identyfikacja potencjalnych zdarzeń, które mogą wywrzeć wpływ na jednostkę (realizację jej celów), utrzymanie ryzyka w ustalonych granicach oraz zapewnienie realizacji celów organizacji.

CLP-B Sp. z o.o. na bieżąco zarządza ryzykiem w sposób logiczny i systematyczny, zgodnie z ustalonymi metodami. W razie zidentyfikowania ryzyka CLP-B Sp. z o.o. wykazuje, w jaki sposób je eliminuje lub minimalizuje.