Gleby

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Badania gleb przeprowadzamy na potrzeby oceny zanieczyszczeń, w celu rozpoznania stanu środowiska gruntowego terenów przemysłowych i inwestycyjnych, a także w związku z obowiązkiem prowadzenia monitoringu gleby.

Usługa obejmuje pobieranie próbek poprzez wykonanie otworów badawczych (odwierty metodą ręczną i mechaniczną) wraz z opisem profili geologicznych, wykonanie niezbędnych badań pod kątem występujących oraz potencjalnych zanieczyszczeń.

Równocześnie na podstawie uzyskanych wyników badań sporządzamy wymaganą przepisami prawa dokumentację m.in. na potrzeby opracowania raportu początkowego. Aktywnie uczestniczymy w procesach remediacji środowiska gruntowo-wodnego prowadząc niezbędne badania.

Wykaz badań gleby:

 • badania suchej masy (sucha pozostałość) i zawartości wody
 • pomiar przewodności elektrycznej właściwej
 • pomiar pH
 • badanie zawartości antymonu, arsenu, baru, chromu, cyny, cynku, kadmu, kobaltu, manganu, miedzi, molibdenu, niklu, ołowiu, rtęci, selenu, talu
 • badanie zawartości fenolu i krezoli (fenol, o,m,p-krezol)
 • badanie zawartości oleju mineralnego C10-C40
 • badanie zawartości lotnych węglowodorów aromatycznych BTEX (benzen, etylobenzen, toluen, o,m,p- ksylen, styren) 
 • badanie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA (naftalen, acenaften, acenaftylen, fluoren, antracen, fenantren, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, benzo(a)fluoranten, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(e)piren, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen, perylen, benzo(ghi)perylen)

Badania wykonywane w wyciągu wodnym:

 • badanie stężenia i zawartości siarczanów, chlorków, fluorków
 • badanie stężenia i zawartości siarkowodoru i siarczków
 • badanie stężenia i zawartości stałych związków rozpuszczonych
 • badanie stężenia i zawartości antymonu, arsenu, baru, boru, chromu, cyny, cynku, kadmu, kobaltu, litu, miedzi, molibdenu, niklu, ołowiu, potasu, rtęci, sodu, talu, tytanu, żelaza
 • badanie chemicznego zapotrzebowania tlenu ChZTCr
 • badanie stężenia fenoli lotnych (indeks fenolowy)
 • badanie stężenia polichlorowanych bifenyli (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180)
 • badanie stężenia chlorobenzenów (1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,3,5-trichlorobenzen)
 • badanie stężenia lotnych węglowodorów aromatycznych BTEX (benzen, etylobenzen, toluen, o,m,p-ksylen, styren)    
 • badanie stężenia chlorofenoli (pentachlorofenol (PCP), 2,4,6-trichlorofenol)
 • badanie stężenia związków fosforoorganicznych (azinofos etylowy, azinofos metylowy, chlorfenwinfos, diazynon, dichlorfos, fenitrotion, malation, fention, paration metylowy, paration etylowy, propetamfos)
 • badanie stężenia łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów (chloroform, tetrachlorek węgla, 1,2-dichloroetan, 1,2-dichlorobenzen, 1,4-dichlorobenzen, trichloroetylen, tetrachloroetylen, heksachlorobutadien)
 • badanie stężenia chloroorganicznych insektycydów (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heptachlor, heptachlor epoksyd izomer A, heptachlor epoksyd izomer B, α-heksachlorocykloheksan (α-HCH), β-heksachlorocykloheksan (β-HCH), γ-heksachlorocykloheksan (γ-HCH), δ-heksachlorocykloheksan (δ-HCH), o,p’-dichlorodifenylodichloroetylen (o,p’-DDE), p,p’-dichlorodifenylodichloroetylen (p,p’-DDE), o,p’-dichlorodifenylodichloroetan (o,p’-DDD), p,p’-dichlorodifenylodichloroetan (p,p’-DDD), o,p’-dichlorodifenylotrichloroetan (o,p’-DDT), p,p’-dichlorodifenylotrichloroetan (p,p’-DDT), metoksychlor (DMDT), α-endosulfan, β-endosulfan)

Akredytowane usługi objęte zakresem AB 300 dostępne są w zakładce Systemy Zarządzania