Certyfikacja

Niezależnie od prowadzonej działalności wyzwaniem dla nas jest kompleksowe zarządzanie jakością. Dlatego też wdrożyliśmy, utrzymujemy i doskonalimy system zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10. Certyfikat Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. potwierdzony przez jednostkę Polski Rejestr Statków S.A. obejmuje swoim zakresem:

  • Oceny i ekspertyzy dla przemysłu górniczego, koksowniczego, energetycznego, sektora komunalnego oraz samorządu terytorialnego. 
  • Usługi badawcze w dziedzinie węgla, mieszanek węglowych, żużli, popiołów, przetworzonych paliw stałych, koksu, produktów węglopochodnych powstających w procesie koksowania, wód i ścieków, środowiska pracy, gazów i pyłu kopalnianego.
  • Usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych.
  • Pobieranie próbek.
  • Porównania międzylaboratoryjne.
  • Produkcję materiałów odniesienia.
  • Badania biegłości.
  • Pomiary radiologiczne.
  • Usługi rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XV - zagrożenie metanowe i pyłowe,  w grupie XVI - zagrożenia pożarowe, w grupie XVIII- zagrożenia wyrzutami gazów i skał.
  • Działalność szkoleniową

.

Realizacja wszystkich prac prowadzona jest na gruncie rzetelności, uczciwości, w oparciu o profesjonalizm i bezstronność naszych pracowników. Najwyższe kierownictwo opracowało Zasady Etyki określające wskazówki dotyczące sposobu realizacji obowiązków pracowników wobec Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o.

 

System Zarządzania Jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2015-10

Certyfikat PRS S.A. nr NC 2813 (od października 2017 r. )