Usługi Rzeczoznawcy ds. Ruchu Zakładu Górniczego

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Usługi Rzeczoznawcy ds. Ruchu Zakładu Górniczego w grupach: XV - zagrożenie metanowe i pyłowe, XVI - zagrożenia pożarowe, XVIII- zagrożenia wyrzutami gazów i skał

Na podstawie art. 74 w związku z art. 72 pkt 15, 16 i 18 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168), CLP-B Sp. z o.o. otrzymało uprawnienia Rzeczoznawcy ds. Ruchu Zakładu Górniczego:

GRUPA XV – zagrożenia metanowe i pyłowe

• wykonywania badań i wydawania opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładu lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny – § 11 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych, Dz. U. z 2021 poz. 1617 (zwanego dalej "rozporządzeniem zagr.");

• wykonywania badań i wydawania opinii dla celów związanych z zaliczeniem pokładów lub ich części oraz wyrobisk lub ich części w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego – § 20 pkt 7 rozporządzenia zagr.;

• opiniowania projektów technicznych, o których mowa w § 38 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118, zwanego dalej "rozporządzeniem bhp") dla rejonów wentylacyjnych ścian, w których prognoza metanowości bezwzględnej przewiduje przekroczenie 40 m3/min (§ 244 rozporządzenia bhp);

• badania stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m3/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową – § 272 pkt 3 rozporządzenia bhp;

• przeprowadzania badań w celu określenia metanonośności pokładów węgla – § 277 ust. 2 rozporządzenia bhp;

• opracowywania prognoz metanowości bezwzględnej wyrobisk wybierkowych i korytarzowych w nierozpoznanych częściach złoża – § 283 rozporządzenia bhp;

• opiniowania projektów technicznych, o których mowa w § 38, dotyczących eksploatacji pokładów węgla zaliczonych do II - IV kategorii zagrożenia metanowego w rejonach przygranicznych zakładu górniczego bez pozostawienia filara granicznego – § 284 rozporządzenia bhp;

• wykonywania badań i wydawania opinii w celu uznania pokładu za niezagrożony wybuchem pyłu węglowego – § 409 ust. 3 rozporządzenia bhp;

• wykonywania badań zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w celu klasyfikacji pokładów węgla oraz określenia zagrożenia w wyrobiskach górniczych, w tym szybach lub szybikach – § 410 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia bhp;

• oznaczania zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią – pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do rozporządzenia bhp;

• wykonywania dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu – pkt 2.1.3 załącznik nr 3 do rozporządzenia bhp;

• wykonywania badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu jeżeli zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% – pkt 2.1.5 załącznika nr 3 do rozporządzenia bhp;

• przeprowadzania badań metanonośności pokładu w przypadkach stwierdzenia w próbkach gazu pobranego z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemetanowy – pkt 2.3.12 załącznika nr 3 do rozporządzenia bhp;

• przeprowadzania badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska – pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do rozporządzenia bhp.

GRUPA XVI -  zagrożenie pożarowe

• opiniowania zasad sprowadzania powietrza wyrobiskiem na upad w przypadku, gdy średni upad wyrobiska lub bocznicy wentylacyjnej wynosi więcej niż 10º – § 175 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia bhp; 

• opracowania instrukcji określającej temperaturę i masę zagrzanego węgla – pkt 7.17.4. załącznika nr 3 do rozporządzenia bhp. 

GRUPA XVIII – zagrożenia wyrzutami gazów i skał

• wykonywanie badań i wydawania opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał – §16 pkt. 5 lit. a rozporządzenia zagr.;

• opracowywania prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowo udostępnionej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 m3 CH4/Mg w przeliczeniu na czystą substancje węglową – §397 ust.3 rozporządzenia bhp,

• określania kryteriów oceny stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał na podstawie własności sorpcyjnych i zawartości części lotnych w węglu – § 380 ust. 3 rozporządzenia bhp.