Oceny i ekspertyzy

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Oferujemy szeroki zakres usług, kompleksowe opracowania oraz profesjonalne doradztwo z zakresu ochrony środowiska. Wykwalifikowana kadra specjalistów, terminowość realizacji zleceń, wysoka jakość opracowań, pozwoli skutecznie dostosować prowadzoną działalność pod względem formalno-prawnym do obowiązujących przepisów ochrony środowiska.

Audity środowiskowe

Oferujemy kompleksowy przegląd przedsiębiorstw pod kątem realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Podczas auditu weryfikujemy czy Przedsiębiorca:

 • prawidłowo prowadzi gospodarkę odpadami (np. segregowanie, odbiór)
 • przestrzega norm emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wody oraz emisji hałasu
 • prowadzi działalność wykorzystując preparaty i substancje niebezpieczne oraz w jaki sposób z nimi postępuje

Szczegółowy zakres auditu zależy od rodzaju prowadzonej działalności i jest dostosowany do potrzeb Przedsiębiorcy.

Wynikiem przeprowadzonego auditu jest raport zawierający opis zgodności. Równocześnie raport wskazuje ewentualne nieprawidłowości i określa ich charakter oraz wskazuje sposób dalszego postępowania w zakresie korekcji.

Ocena skażeń środowiska

Sporządzamy opinie ekologiczne o właściwościach odpadów nieznanego pochodzenia wraz ze wskazówkami dotyczącymi możliwości ich odzysku lub unieszkodliwiania. Prace te prowadzimy dla Przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Dokumentacja środowiskowa

Oferta usług świadczonych przez CLP-B Sp. z o.o. w obszarze ochrony środowiska:

Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opracowania z zakresu gospodarki odpadami:

 • wnioski niezbędne do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie, transport, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
 • podstawowa charakterystyka odpadów przeznaczonych do składowania wraz z wykonaniem testu zgodności
 • oceny ekologiczne o właściwościach odpadów wraz z opinią dotyczącą możliwości wykorzystania

Opracowania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej:

 • operaty wodnoprawne

Opracowania z zakresu ochrony powietrza:

 • zgłoszenia eksploatowanych i projektowanych instalacji nie wymagających pozwolenia
 • wnioski o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza
 • raporty do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
 • bilans LZO

Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko:

 • karty informacyjne
 • raporty oddziaływania na środowisko

Inne opracowania i specjalistyczne usługi z zakresu ochrony środowiska:

 • pozwolenia zintegrowane