Środowisko pracy

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na Pracodawcy, który jest obowiązany znać przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Warunki środowiska, gdzie odbywa się proces pracy, kształtowane są przez występujące w środowisku czynniki (fizyczne, chemiczne i biologiczne), których źródłem są procesy technologiczne przetwarzające materiały i surowce. Czynniki te mogą wpływać niekorzystnie na zdrowie pracownika, a długotrwała ekspozycja może prowadzić do schorzeń i powstania choroby zawodowej.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, Pracodawca zobowiązany jest przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych pomiarów oraz udostępniać je pracownikom. Obowiązek przeprowadzania badań środowiska pracy dotyczy każdego rodzaju prac, np. produkcyjnych, usługowych, biurowych, magazynowych, transportowych i innych.

Wychodząc naprzeciw obowiązkowi oferujemy pełny zakres pomiarów i badania czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy.

Wykaz badań i pomiarów oferowanych przez Pracownię Badań Środowiska Pracy:

 • pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na:

  • pyły, substancje organiczne, substancje nieorganiczne, metale

 • stężenie pyłu

 • stężenie respirabilnego kwarcu

 • stężenie tlenku węgla

 • stężenie tlenków żelaza

 • stężenie manganu

 • stężenie metali:

  • ołowiu, miedzi, tlenku cynku, kadmu, tritlenku glinu, niklu, cyny, antymonu, arsenu, baru, berylu, boru, kobaltu, tlenku magnezu, molibdenu, selenu, srebra, strontu, talu, pentatlenku wanadu, tytanu, tlenku wapnia, litu

 • stężenie amoniaku

 • stężenie siarkowodoru

 • stężenie ozonu

 • stężenie diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu (2,4-TDI)

 • stężenie diizocyjanianu tolueno-2,6-diylu (2,6-TDI)

 • stężenie diizocyjanianu tolueno-1,6-diylu (1,6-TDI)

 • stężenie metylenobis(fenyloizocyjanianu) (MDI)

 • stężenie chromianów (VI) i dichromianów (VI)

 • stężenie tlenków azotu

 • stężenie formaldehydu

 • stężenie kwasu siarkowego

 • stężenie wodorotlenku potasu

 • stężenie wodorotlenku sodu

 • stężenie rozpuszczalników organicznych:

  • etylobenzenu, toluenu, octanu butylu, butan-1-olu, octanu etylu, ksylenu, acetonu, propan-2-olu, heksanu, oktanu, kumenu, propylobenzenu, heptanu, etanolu, butan-2-onu, cykloheksanu, 2-metylopropan-1-olu, trichloroetenu, tetrachloroetenu, 4-metylopentan-2-onu, cykloheksanonu, trimetylobenzenu, benzyny do lakierów, benzyny ekstrakcyjnej, nafty, fenolu, styrenu, pentanu, octanu 2-etoksyetylu, eteru dietylowego, 2-butoksyetanolu, 2-etoksyetanolu, metakrylanu metylu, 2-metoksyetanolu, octanu 2-metoksyetylu, 1-metoksypropan-2-olu, octanu 2-metoksy-1-metyloetylu, octanu metylu, heksanu, octanu winylu, tetrahydrofuranu, cykloheksenu, octanu sec-butylu, octanu izobutylu, chlorobenzenu, cykloheksanolu, 2-(2-metoksyetoksy)etanolu, 1,4-dichlorobenzenu, octan 2-butoksyetylu, trichlorobenzen, 2-(2-butoksyetoksy)etanolu, naftalenu, glikolu etylenowego, kwasu octowego, benzenu, pirydyny

 • stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

 • pomiary hałasu:

  • na stanowiskach pracy

  • pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych

 • pomiary drgań:

  • działających na człowieka przez kończyny górne

  • o ogólnym działaniu na organizm człowieka

 • pomiary oświetlenia:

  • elektrycznego we wnętrzach

  • ewakuacyjnego

 • pomiary pól elektromagnetycznych

 • pomiary nielaserowego promieniowania optycznego

 • pomiary mikroklimatu:

  • zimnego

  • gorącego

  • umiarkowanego

 • badania wydatku energetycznego

 • dobór ochronników słuchu