Zrealizowane

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

W poniższych tabelach zamieszczamy listę już zrealizowanych porównań międzylaboratoryjnych (ILC), zorganizowanych przez Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST.

Lp.
Kod ILC
Matryca
Oznaczany parametr
1
1/ILC/22
Węgiel kamienny Oznaczanie zawartości bromu
2
2/ILC/22
Woda powierzchniowa Oznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych:
 • pH
 • przewodność elektryczna właściwa
 • stężenie siarczanów
 • stężenie chlorków
 • twardość ogólna
 • zawiesiny ogólne
 • stężenie substancji rozpuszczonych
3
3/ILC/22
Woda Oznaczanie indeksu nadmanganianowego
4
4/ILC/22
Woda Oznaczanie barwy
5
5/ILC/22
Woda Oznaczanie mętności
6
6/ILC/22
Woda Oznaczanie stężenia chloru wolnego i chloru ogólnego
7
7/ILC/22
Woda Oznaczanie stężenia pierwiastków: niklu, ołowiu, kadmu, manganu, magnezu, glinu, arsenu, boru i srebra
8
8/ILC/22
Woda Oznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych:
 • stężenia azotu amonowego zgodnie z PN-C-04576-4:1994
 • stężenia azotu azotynowego zgodnie z PN-EN 26777:1999
 • stężenia azotu azotanowego zgodnie z PN-82/C-04576/08
 • stężenia azotu amonowego zgodnie z PN-ISO 7150-1:2002
9
9/ILC/22
Woda Oznaczanie stężenia rodanków metodą chromatografii jonowej
10
10/ILC/22
Koks z węgla kamiennego Ręczne pobieranie próbek zgodnie z normą PN-ISO 18283:2008
11
11/ILC/22
Woda Oznaczanie łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów
12
12/ILC/22
Woda Oznaczanie stężenia związków fosfoorganicznych
13
13/ILC/22
Woda kotłowa Oznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych:
 • stężenie krzemionki zdysocjowanej
 • stężenie chlorków
14
14/ILC/22
Gazy odlotowe Oznaczanie:
 • stężenia i emisji pyłu całkowitego
 • stężenia i emisji dwutlenku siarki
 • stężenia dwutlenku węgla
 • zawartości wilgotności względnej
 • strumienia objętości
15
15/ILC/22
Gazy odlotowe Oznaczanie :
 • stężenia NOx
 • stężęnia O2
 • kalibrację automatycznego systemu monitoringu AMS (QAL2) w zakresie: NOx, O2
16
16/ILC/22
Woda podziemna Pobieranie próbek zgodnie z PN-ISO 5667-11:2014-10
17
17/ILC/22
Woda powierzchniowa Pobieranie próbek zgodnie z PN-EN ISO 5667-6:2016-12/A11:2020-10
18
18/ILC/22
Węgiel kamienny
Odpady
Popiół z węgla kamiennego
Oznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych:
 • wskaźnika spiekalności w węglu kamiennym
 • zawartość siarki całkowitej węglu kamiennym
 • zawartość siarki popiołowej w popiele z węgla kamiennego
 • zawartość części palnych w odpadzie paleniskowym
19
19/ILC/22
Węgiel kamienny Oznaczanie wybranych właściwości fizykochemicznych:
 • wilgoć analityczna
 • popiół
 • siarka całkowita
 • części lotne w temp. 850 °C
 • części lotne w temp. 900 °C
 • fosfor
20
20/ILC/22
Woda Oznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych:
 • stężenia sodu, miedzi, żelaza ogólnego, chromu ogólnego metodą ICP-OES
 • stężenia rtęci metodą CVAAS
 • stężęnia ogólnego węgla organicznego metodą IR
Lp.
Kod ILC
Matryca
Oznaczany parametr
1
1/ILC/21
Węgiel kamienny Oznaczanie gęstości nasypowej węgla kamiennego zgodnie z normą PN-G-04531:1973
2
2/ILC/21
Węgiel kamienny Oznaczanie metanonośności metodą bezpośrednią w pokładach węgla kamiennego z wykorzystaniem metody zwiercinowej
3
3/ILC/21
Koks z węgla kamiennego Oznaczanie ciepła spalania koksu z węgla kamiennego metodą spalania w bombie kalorymetrycznej zgodnie z normą PN-ISO 1928:2020-05
4
4/ILC/21
Węgiel kamienny Oznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych:
 • zawartości wilgoci w próbce analitycznej
 • zawartości wilgoci przemijającej
 • zawartości wilgoci całkowitej
 • ciepła spalania w stanie suchym
 • wartości opałowej w stanie roboczym
 • zdolności spiekania
5
5/ILC/21
Węgiel kamienny Pobieranie próbek węgla kamiennego z wagonów kolejowych zgodnie z normą PN-G-04502:2014-11, pkt. 5.3.3
6
6/ILC/21
Gaz Oznaczanie siarkowodoru w próbce gazowej metodą chromatografii gazowej (GC)
7
7/ILC/21
Certyfikowana Mieszanka gazowa Wyliczanie całkowitej zawartości węgla pierwiastkowego oraz wyznaczanie wskaźnika emisji dwutlenku węgla na podstawie składu próbki gazowej
8
8/ILC/21
Odpad o kodzie 10 01 01 Oznaczanie straty prażenia w odpadzie paleniskowym zgodnie z normą PN-77/G-04528/02
9
9/ILC/21
Koks z węgla kamiennego
 • Oznaczanie wskaźnika wytrzymałości mechanicznej zgodnie z normą ISO 556:2020
 • Oznaczanie składu ziarnowego metodą analizy sitowej zgodnie z normą PN-ISO 728:1999
10
10/ILC/21
Kaolin Oznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych:
 • wykonanie pomiarów składu granulometrycznego w próbce glinki ceramicznej (kaolin) w zakresie od 0,1 µm do 2 mm
 • oznaczenie zawartości frakcji pyłu – PM 10 i PM 2,5
11
11/ILC/21
Gazy odlotowe Oznaczanie zawartości związków fluoru w gazach odlotowych zgodnie z normą ISO 15713:2006
12
12/ILC/21
Gazy odlotowe Oznaczanie stężenia i emisji amoniaku w gazach odlotowych zgodnie z normą PN-EN ISO 21877:2020-03
13
13/ILC/21
Węgiel kamienny Oznaczanie zawartości boru w węglu kamiennym
14
14/ILC/21
Biomasa Oznaczanie zawartości kadmu w biomasie stałej
15
15/ILC/21
Węgiel kamienny Oznaczanie zawartości bromu w węglu kamiennym
16
16/ILC/21
Popiół z węgla kamiennego Oznaczanie zawartości tlenku disodu (Na2O) i tlenku dipotasu (K2O)
17
17/ILC/21
Rzeki Wyznaczanie wielkości przepływu cieku metodą odcinkową
18
18/ILC/21
Woda Oznaczanie wybranych polichlorowanych bifenyli w wodzie metodą chromatografii gazowej
19
19/ILC/21
Gleba - wyciąg wodny Oznaczanie zawartości antymonu, arsenu i molibdenu w próbce gleby – wyciąg wodny
20
20/ILC/21
Środowisko pracy – powietrze Oznaczanie stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w powietrzu środowiska pracy
21
21/ILC/21
Odpad – wyciąg wodny Oznaczanie zawartości wybranych parametrów w odpadzie:
 • Zawartość arsenu
 • Zawartość baru
 • Zawartość kadmu
 • Zawartość chromu całkowitego
 • Zawartość miedzi
 • Zawartość rtęci
 • Zawartość molibdenu
 • Zawartość niklu
 • Zawartość ołowiu
 • Zawartość antymonu
 • Zawartość selenu
 • Zawartość cynku
 • Zawartość chlorków
 • Zawartość fluorków
 • Zawartość siarczanów
 • Rozpuszczony węgiel organiczny, DOC
 • Stałe związki rozpuszczone, TDS
 • Zawartość jonu amonowego
 • pH
22
22/ILC/21
Węgiel kamienny
 • Oznaczanie przypadkowej refleksyjności witrynitu
 • Oznaczanie zawartości grup macerałów i substancji mineralnej
23
23/ILC/21
Woda i ścieki Oznaczanie azotu związanego po utlenianiu do tlenków azotu w wodzie i ściekach oczyszczonych
24
24/ILC/21
Ścieki Pobieranie próbek ścieków zgodnie z normą PN-ISO 5667-10:1997 – metoda ręczna i automatyczna pobierania próbek
25
25/ILC/21
Certyfikowana mieszanka gazowa Oznaczanie wybranych parametrów w mieszance gazowej
26
26/ILC/21
Koks z węgla kamiennego Oznaczanie wybranych parametrów w koksie z węgla kamiennego:
 • Zawartość popiołu
 • Zawartość siarki całkowitej
 • Zawartość części lotnych
 • Ciepło spalania
 • Zawartość fosforu
 • Zawartość chloru
27
27/ILC/21
Węgiel kamienny Oznaczanie węgla całkowitego w próbce węgla kamiennego metodą PB-05 wydanie 9 z dnia 07.01.2020 r.
28
28/ILC/21
Węgiel kamienny Oznaczanie wskaźnika podatności przemiałowej Hardgrove’a (HGI) zgodnie z normą PN-ISO 5074:2002
Lp.
Kod ILC
Matryca
Oznaczany parametr
1
1/ILC/20
Koks z węgla kamiennego Pobieranie próbek koksu z węgla kamiennego wg normy PN-C-06301:1998
2
2/ILC/20
Środowisko pracy - powietrze Frakcja torakalna kwasu siarkowego (VI)
3
3/ILC/20
Gleba Pobieranie próbek zgodnie z normą PN-ISO 10381-4:2007
4
4/ILC/20
Odpad o kodzie 17 01 02 Pobieranie próbek
5
5/ILC/20
Środowisko ogólne Oznaczanie zawartości siloksanów w środowisku ogólnym techniką GC-MS
6
6/ILC/20
Węgiel kamienny Oznaczanie gęstości rzeczywistej węgla kamiennego za pomocą piknometru helowego
7
7/ILC/20
Gazy odlotowe Oznaczanie stężenia i emisji amoniaku w gazach odlotowych zgodnie z ISO 21877:2019
8
8/ILC/20
Gazy odlotowe Oznaczanie stężenia i emisji tlenków azotu w gazach odlotowych metodą CLD wg PN-EN 14792:2006
9
9/ILC/20
Gazy odlotowe Oznaczanie stężenia i emisji pyłu PM2,5 i PM10 w gazach odlotowych metodą impaktorową wg PN-EN ISO 23210:2010
10
10/ILC/20
Woda Oznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych w wodzie do spożycia
11
11/ILC/20
Woda Oznaczenia smaku i zapachu w wodzie do spożycia, zgodnie z normą PN-EN 1622:2006
12
12/ILC/20
Węgiel kamienny Oznaczanie zawartości siarki całkowitej w węglu kamiennym zgodnie z normą PN-G-04584:2001
13
13/ILC/20
Koks z egla kamiennego Oznaczanie zawartości wilgoci całkowitej w koksie z węgla kamiennego zgodnie z normą PN-ISO 579:2002
14
14/ILC/20
Węgiel kamienny Oznaczanie wskaźnika samozapalności węgla kamiennego zgodnie z normą PN-G-04558:1993
15
15/ILC/20
Koks z węgla kamiennego
 • Oznaczanie wskaźnika wytrzymałości mechanicznej zgodnie z normą ISO 556:1980
 • Oznaczanie składu ziarnowego metodą analizy sitowej zgodnie z normą PN-ISO 728:1999
16
16/ILC/20
Woda Barwa i oznaczanie prówek wody
Lp.
Kod ILC
Matryca
Oznaczany parametr
1
1/ILC/19
Woda Oznaczanie zawiesin łatwoopadających metodą objętościową
2
2/ILC/19
Węgiel kamienny Oznaczanie właściwości plastometrycznych plastometrem ze stałym momentem obrotu
3
3/ILC/19
Biopaliwo stałe Oznaczanie wybranych właściwości fizykochemicznych peletów
4
4/ILC/19
Węgiel kamienny Oznaczanie wskaźnika spiekalności zgodnie z normą PN-ISO 15585:2009
5
5/ILC/19
Odpad o kodzie 19 08 05 Oznaczanie ciepła spalania
6
6/ILC/19
Gleba Pobieranie próbek zgodnie z normą PN-ISO 10381-5:2009
7
7/ILC/19
Woda podziemna Pobieranie próbek zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10
8
8/ILC/19
Środowisko pracy - pyły Oznaczanie zawartości kwarcu i krystobalitu
9
9/ILC/19
Środowisko pracy - powietrze Oznaczanie zawartości chromu sześciowartościowego Cr(VI)
10
10/ILC/19
Woda Oznaczanie zawartości amoniaku
11
11/ILC/19
Woda Oznaczanie siarkowodoru metodą spektrofotometryczną
12
12/ILC/19
Woda Oznaczanie tlenków azotu metodą spektrofotometryczną
13
13/ILC/19
Węgiel kamienny Oznaczanie metanonośności metodą bezpośrednią
14
14/ILC/19
Węgiel kamienny Oznaczanie zawartości fluoru, chloru i rtęci
15
15/ILC/19
Biomasa stała Oznaczanie zawartości fluoru, chloru i rtęci
16
16/ILC/19
Grunt drobnoziarnisty Oznaczanie współczynnika filtracji gruntów
17
17/ILC/19
Węgiel kamienny Oznaczanie składu ziarnowego zgodnie z normą PN-ISO 1953:1999
18
18/ILC/19
Paliwo alternatywne (odpad o kodzie 19 12 10) Oznaczanie wilgoci przemijającej
19
19/ILC/19
Woda do spożycia Stężenie azotanów, azotynów oraz jonu amonowego
20
20/ILC/19
Koks z węgla kamiennego Oznaczanie zawartości siarki całkowitej
21
21/ILC/19
Woda Oznaczanie stężenia fenolu i krezoli
22
25/ILC/19
Odpad o kodzie 10 01 01 - wyciąg wodny Oznaczenie stężenia rtęci
23
26/ILC/19
Odpad o kodzie 10 01 01 Oznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych:
 • stężenie rtęci;
 • ogólny węgiel nieorganiczny (TIC);
 • zawartość siarki całkowitej;
 • straty przy prażeniu (LOI)
24
27/ILC/19
Paliwo alternatywne - odpad o kodzie 19 12 10 Oznaczanie zawartości wybranych metali
25
28/ILC/19
Woda do spożycia Oznaczanie stężenia arsenu i rtęci
26
29/ILC/19
Ścieki Oznaczanie stężenia rtęci
27
30/ILC/19
Odpad paleniskowy Oznaczanie wybranych parametrów fizykochemicznych:
 • wilgoć całkowita;
 • wilgoć przemijająca;
 • wilgoć analityczna;
 • siarka całkowita;
 • popiół w stanie suchym;
 • ciepło spalania;
 • wartość opałowa.
28
31/ILC/19
Węgiel kamienny Oznaczanie wilgoci całkowitej zgodnie z normą PN-ISO 589:2006 metoda A1
29
32/ILC/19
Węgiel kamienny Oznaczanie składu ziarnowego zgodnie z normą PN-ISO 1953:1999
Lp.
Kod ILC
Matryca
Oznaczany parametr
1
1/ILC/18
Kruszywa (wyciągi wodne)
 • ChzT;
 • stężenie: Na, K, Zn, Cd, Cu, Cr, Pb, Ni wg normy PN-EN ISO 11885:2009
2
2/ILC/18
Kruszywa (wyciągi wodne) Stężenie:
 • TDS;
 • S2-;
 • As, Ba, Sb, Se, Mo wg normy PN-EN ISO 11885:2009
3
3/ILC/18
Odpady (wyciągi wodne)
 • pH wg normy PN-EN ISO 10523:2012;
 • ChZT;
 • S2-;
 • stężenie Zn, Cu, Ni, Pb, Cd, Cr wg normy PN-EN ISO 11885:2009
4
4/ILC/18
Woda Stężenie trichlorobenzenów:
 • 1,2,3-trichlorobenzenu;
 • 1,2,4-trichlorobenzenu
 • 1,3,5-trichlorobenzenu
5
5/ILC/18
Woda Stężenie łatwolotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów:
 • chloroform;
 • tetrachlorek węgla;
 • 1,2-dichloroetan;
 • trichloroetylen;
 • tetrachloroetylen;
 • heksachlorobutadien
6
6/ILC/18
Woda Stężenie sodu
7
7/ILC/18
Woda Stężenie:
 • naftalenu;
 • acenaftenu;
 • fluorenu;
 • antracenu;
 • fenantrenu;
 • fluorantenu;
 • pirenu;
 • benzo(a)antracenu;
 • chryzenu;
 • benzo(b)fluorantenu;
 • benzo(k)fluorantenu;
 • benzo(a)pirenu;
 • benzo(ghi)perylenu;
 • indeno(1,2,3-cd)pirenu;
 • dibenzo(a,h)antracenu
 • acenaftylenu
8
8/ILC/18
Woda Stężenie związków fosfoorganicznych
9
9/ILC/18
Węgiel kamienny Gęstość nasypowa
10
10/ILC/18
Woda do spożycia Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych
11
11/ILC/18
Odpady Zawartość rtęci
12
12/ILC/18
Węgiel kamienny
 • Wskaźniki dylatometryczne;
 • Zawartość części lotnych
13
13/ILC/18
Węgiel kamienny Analiza sitowa
14
14/ILC/18
Gleba Zawartość węglowodorów w zakresie od C12 do C35
15
15/ILC/18
Środowisko pracy (filtry) Zawartość substancji organicznych:
 • 2,4-TDI;
 • 2,6-TDI;
 • HDI;
 • MDI
16
16/ILC/18
Środowisko pracy (rurka z żelem krzemionowym) Zawartość i stężenie formaldehydu
17
17/ILC/18
Odpady Zawartość kadmu
18
18/ILC/18
Ścieki Zawartość węglowodorów w zakresie od C12 do C35
19
19/ILC/18
Gleba Zawartość cyjanków ogólnych
20
20/ILC/18
Gleba Zawartość węglowodorów w zakresie od C6 do C12
21
21/ILC/18
Ścieki Zawartość węglowodorów w zakresie od C6 do C12
22
23/ILC/18
Gaz koksowniczy Pobieranie próbek gazowych
23
24/ILC/18
Gaz koksowniczy Zawartość siarkowodoru
24
25/ILC/18
Gaz koksowniczy Całkowita zawartość węgla pierwiastkowego
Wskaźnik emisji dwutlenku węgla
25
26/ILC/18
Węgiel kamienny Wskaźnik reakcyjności wobec CO2 (CRI)
Wskaźnik wytrzymałości koksu po reakcyjności (CSR)
26
27/ILC/18
Węgiel kamienny Wskaźnik reakcyjności wobec CO2 (CRI)
Wskaźnik wytrzymałości koksu po reakcyjności (CSR)
27
29/ILC/18
Węgiel kamienny Zdolność spiekania metodą Rogi zgodnie z PN-G-04518:1981
28
30/ILC/18
Węgiel kamienny Oznaczanie składu ziarnowego
29
31/ILC/18
Odpad o kodzie:
17 01 07
19 08 01
19 08 02
Pobieranie próbek
30
32/ILC/18
Środowisko pracy - pyły Zawartość krystobalitu
31
33/ILC/18
Środowisko pracy - pyły Zawartość kwarcu i krystobalitu
32
34/ILC/18
Węgiel kamienny Zawartość części lotnych
33
35/ILC/18
Węgiel kamienny Gęstość rzeczywista
34
36/ILC/18
Węgiel kamienny Zawartość siarki popiołowej
Zawartość siarki siarczanowej (VI)
Zawartość siarki pirytowej
35
37/ILC/18
Węgiel kamienny Oznaczanie węgla węglanowego
36
38/ILC/18
Węgiel kamienny Zdolność spiekania metodą Rogi
37
39/ILC/18
Węgiel kamienny Oznaczanie wskaźnika samozapalności
38
40/ILC/18
Węgiel kamienny Oznaczanie podatności przemiałowej Hardgrove'a (HGI)
39
41/ILC/18
Koks z węgla kamiennego Zawartośći wilgoci całkowitej
40
42/ILC/18
Koks z węgla kamiennego Oznaczanie składu ziarnowego zgodnie z normą PN-ISO 728:1999
Lp.
Kod ILC
Matryca
Oznaczany parametr
1
1/ILC/17
Węgiel kamienny Gęstość nasypowa
2
2/ILC/17
Odpady Straty prażenia
3
3/ILC/17
Odpady Straty prażenia
4
4/ILC/17
Odpady paleniskowe Zawartość chloru
5
5/ILC/17
Gazy odlotowe Stężenie i emisja PM2,5 i PM10 (impaktor)
6
6/ILC/17
Gazy odlotowe Stężenie i emisja PM2,5 i PM10 (grawimetria + dyfrakcja laserowa)
7
7/ILC/17
Gaz składowiskowy Stężenie: CH4, CO2, O2; prędkość przepływu, wilgotność
8
8/ILC/17
Ścieki Stężenie cyjanków metodą CFA zgodnie z PN-EN ISO 14403-2:2012
9
9/ILC/17
Woda/ścieki BZT5, pH, przewodność elektryczna właściwa
10
10/ILC/17
Węgiel kamienny Gęstość rzeczywista
11
11/ILC/17
Odpady paleniskowe Pobieranie odpadów paleniskowych z palenisk kotłów
12
12/ILC/17
Gazy odlotowe Stężenie i emisja SO2, strumień objętości gazu
13
13/ILC/17
Gazy odlotowe Stężenie i emisja fenolu, stopień zawilżenia gazu
14
14/ILC/17
Gleba i odpady Ogólny węgiel organiczny (OWO/TOC)
15
15/ILC/17
Odpady paleniskowe Ręczne pobieranie próbek odpadów
16
16/ILC/17
Pyły Udział frakcji pyłów metodą dyfrakcji laserowej
17
19/ILC/17
Gaz składowiskowy Pobieranie próbek gazu
18
20/ILC/17
Środowisko pracy - powietrze Zawartość oleju mineralnego
19
21/ILC/17
Środowisko pracy - powietrze Zawartość NaOH oraz KOH
20
22/ILC/17
Środowisko pracy - powietrze Zawartość 2-etoksyetanolu oraz 2-(-2-butoksyetoksy)etanolu
21
23/ILC/17
Środowisko pracy - pyły Zawartość kwarcu i krystobalitu metodami FT-IR
22
24/ILC/17
Węgiel kamienny Przypadkowa refleksyjność witrynitu
23
25/ILC/17
Paliwa stałe, odpady Zawartość rtęci
24
26/ILC/17
Odpady paleniskowe Zawartość węgla całkowitego
25
27/ILC/17
Ścieki oczyszczone Stężenie siarczanów, chlorków, pH i zawiesin ogólnych
26
28/ILC/17
Odpad o kodzie 10 01 01 Zawartość metali
27
29/ILC/17
Biopaliwo stałe / osad ściekowy Ciepło spalania
28
30/ILC/17
Próbka ścieków Stężenie chlorków
29
31/ILC/17
Koks z węgla kamiennego Wskaźnik wytrzymałości mechanicznej
30
32/ILC/17
Koks z węgla kamiennego Zawartość Na2O i K2O
Lp.
Kod ILC
Matryca
Oznaczany parametr
1
1/ILC/16
Gleba pH
2
2/ILC/16
Woda do spożycia Siarczany, chlorki, barwa,Pb, BTX
3
3/ILC/16
Powietrze środowiska pracy Frakcja torakalna H2SO4
4
4/ILC/16
Woda do spożycia Zawartość pestycydów
5
5/ILC/16
Mieszanina gazów Zawartość CO2
6
6/ILC/16
Węgiel i Koks Zawartość wilgoci
7
7/ILC/16
Koks z węgla kamiennego Zawartość wilgoci
8
8/ILC/16
Gazy z emisji: Płuczka KMnO4 i filtr Zawartość arsenu i rtęci
9
9/ILC/16
Węgiel kamienny Zdolność spiekania metodą Rogi
10
10/ILC/16
Koks z węgla kamiennego Wskaźniki CRI/CSR
11
11/ILC/16
Gaz koksowniczy Zanieczyszczenia w gazie koksowniczym
12
13/ILC/16
Gaz koksowniczy Zawartość siarkowodoru, amoniaku i naftalenu
13
14/ILC/16
Odpad o kodzie 17 05 04 - wyciąg wodny Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)
14
15/ILC/16
Ścieki Zawartość azotu ogólnego
15
16/ILC/16
Środowisko pracy, powietrze Frakcja torakalna kwasu siarkowego
16
17/ILC/16
Pyły środowiska pracy Zawartość krystalicznej krzemionki (metoda FT-IR)
17
18/ILC/16
Pyły środowiska pracy Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki
18
19/ILC/16
Odpad paleniskowy Straty przy prażeniu
19
20/ILC/16
Pyły środowiska pracy Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki
20
21/ILC/16
Środowisko pracy, powietrze Zawartość żelaza (Fe) i manganu (Mn)
21
22/ILC/16
Koks z węgla kamiennego Zawartość wilgoci całkowitej w koksie
22
23/ILC/16
Węgiel kamienny Analiza ziarnowa metodą przesiewania
23
24/ILC/16
Woda Stężenie chloru wolnego
24
25/ILC/16
Woda Stężenie srebra
25
26/ILC/16
Woda Stężenie trichlorofenolu
Lp.
Kod ILC
Matryca
Oznaczany parametr
1
1/ILC/15
Ręczne pobieranie próbek węgla kamiennego
wg PN-ISO 18283:2008
-
2
2/ILC/15
Pył środowiska pracy Zawartość kwarcu i krystobalitu
3
3/ILC/15
Stałe paliwa wtórne
Odpad paleniskowy
Zawartość Hg i F
4
4/ILC/15
Odpad paleniskowy Zawartość części palnych, strata prażenia
5
5/ILC/15
Stałe paliwa wtórne Zawartość Std
6
6/ILC/15
Stałe paliwa wtórne Oznaczenie: Wtr, Wa, Ad, V850d, Qsd, Qir, CHN, cz. nie/biodegradowalne
7
7/ILC/15
Ręczne pobieranie próbek węgla kamiennego
wg PN-ISO 18283:2008
-
8
8/ILC/15
Ręczne pobieranie próbek węgla kamiennego
wg PN-G-04502
-
9
9/ILC/15
Koks z węgla kamiennego Oznaczanie CRI/CSR
wg ISO 18894:2006
10
10/ILC/15
Węgiel kamienny Oznaczanie: Wtr, Wa, Std, Ad, V850d, Ctd, Pd, Qsd
11
11/ILC/15
Płuczki adsorpcyjne/ stanowiska pracy Oznaczanie: NH3
12
12/ILC/15
Biomasa stała Oznaczenie zawartości węgla pierwiastkowego
13
13/ILC/15
Popiół z węgla kamiennego Zawartość siarki w popiele, Std
14
14/ILC/15
Gazy odlotowe Stężenie Hg, fenolu i HCl
15
16/ILC/15
Gaz koksowniczy Skład gazu koksowniczego
16
17/ILC/15
Węgiel kamienny Koksowanie, oznaczanie wartości wskaźników CRI i CSR