Harmonogram realizacji Programów Badań Biegłości

Runda
Parametry
Nadsyłanie zgłoszeń
Realizacja badań
Nadsyłanie wyników
Wydanie raportu
Status rundy
Węgiel kamienny - próbka analityczna 0,2 mm
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
 • Zawartość popiołu w stanie suchym
 • Zawartość siarki całkowitej w stanie suchym
 • Zawartość części lotnych w 850stC w stanie suchym
 • Zawartość części lotnych w 900stC w stanie suchym
 • Zawartość węgla w stanie suchym
 • Zawartość wodoru w stanie suchym
 • Zawartość azotu w stanie suchym
 • Zawartość chloru w stanie suchym
 • Zawartość fosforu w stanie suchym
 • Zawartość rtęci w stanie suchym
 • Ciepło spalania w stanie suchym
do 17.02.2023od 24.02.2023do 10.03.2023do 24.03.2023ZREALIZOWANA
Biomasa
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
 • Zawartość popiołu w stanie suchym
 • Zawartość siarki całkowitej w stanie suchym
 • Zawartość części lotnych w 900stC w stanie suchym
 • Zawartość węgla w stanie suchym (NA)
 • Zawartość wodoru w stanie suchym (NA)
 • Zawartość azotu w stanie suchym (NA)
 • Zawartość chloru w stanie suchym
 • Ciepło spalania w stanie suchym
 • Zawartość wilgoci całkowitej(E)
 • Wartość opałowa w stanie roboczym (N)
do 17.03.2023od 07.04.2023do 28.04.2023do 12.05.2023ZREALIZOWANA
Węgiel kamienny - próbka laboratoryjna <3 mm
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
 • Zawartość wilgoci przemijającej
 • Zawartość wilgoci w węglu powietrznosuchym
 • Zawartość wilgoci całkowitej
 • Zawartość popiołu w stanie suchym
 • Zawartość siarki całkowitej w stanie suchym
 • Zawartość części lotnych w 850stC w stanie suchym
 • Zawartość węgla w stanie suchym
 • Zawartość wodoru w stanie suchym
 • Zawartość azotu w stanie suchym
 • Ciepło spalania w stanie suchym
 • Wartość opałowa w stanie roboczym
do 28.04.2023od 12.05.2023do 02.06.2023do 16.06.2023WSTRZYMANA
Węgiel kamienny - próbka analityczna 0,2 mm
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
 • Zawartość popiołu w stanie suchym
 • Zawartość siarki całkowitej w stanie suchym
 • Zawartość części lotnych w 850stC w stanie suchym
 • Zawartość części lotnych w 900stC w stanie suchym
 • Zawartość węgla w stanie suchym
 • Zawartość wodoru w stanie suchym
 • Zawartość azotu w stanie suchym
 • Zawartość chloru w stanie suchym
 • Zawartość fosforu w stanie suchym
 • Zawartość rtęci w stanie suchym
 • Ciepło spalania w stanie suchym
do 25.08.2023od 08.09.2023do 29.09.2023do 13.10.2023PLANOWANA
Węgiel kamienny - próbka analityczna 0,2S
 • Wskaźnik kontrakcji/dylatacji
 • Zdolność spiekania, RI
 • Wskaźnik wolnego wydymania, SI
do 22.09.2023od 06.10.2023do 27.10.2023do 09.11.2023PLANOWANA
Koks z węgla kamiennego - próbka analityczna 212 µm
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
 • Zawartość popiołu w stanie suchym
 • Zawartość siarki całkowitej w stanie suchym
 • Zawartość części lotnych w 850stC w stanie suchym
 • Zawartość węgla w stanie suchym
 • Zawartość fosforu w stanie suchym
 • Zawartość chloru w stanie suchym
 • Zawartość tlenku disodu w próbce popiołu
 • Zawartość tlenku dipotasu w próbce popiołu
do 13.10.2023od 27.10.2023do 17.11.2023do 01.12.2023PLANOWANA
Koks z węgla kamiennego - próbka 19,0-22,4 mm
 • Reakcyjność wobec ditlenku węgla, CRI
 • Wytrzymałość po reakcji, CSR
do 13.10.2023od 27.10.2023do 17.11.2023do 01.12.2023PLANOWANA
Węgiel kamienny - próbka laboratoryjna <3 mm
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej
 • Zawartość wilgoci przemijającej
 • Zawartość wilgoci w węglu powietrznosuchym
 • Zawartość wilgoci całkowitej
 • Zawartość popiołu w stanie suchym
 • Zawartość siarki całkowitej w stanie suchym
 • Zawartość części lotnych w 850stC w stanie suchym
 • Zawartość węgla w stanie suchym
 • Zawartość wodoru w stanie suchym
 • Zawartość azotu w stanie suchym
 • Ciepło spalania w stanie suchym
 • Wartość opałowa w stanie roboczym
do 09.11.2023od 24.11.2023do 15.12.2023do 29.12.2023PLANOWANA
(NA) - parametry oceniane poza zakresem akredytacji PT 003
(E) - wielkość mierzona wprowadzona na Listę działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego, w ramach elastycznej akredytacji
Runda
Parametry
Nadsyłanie zgłoszeń
Realizacja badań
Nadsyłanie wyników
Wydanie raportu
Status rundy
Gaz koksowniczy
 • Stężenie tlenu
 • Stężenie ditlenku węgla
 • Stężenie tlenku węgla
 • Stężenie metanu
 • Stężenie etanu
 • Stężenie etylenu
 • Stężenie propanu
 • Stężenie propylenu
 • Stężenie wodoru
 • Stężenie azotu(NA)
 • Ciepło spalania(NA)
 • Wartość opałowa(NA)
 • Górna liczba Wobbego(NA)
 • Dolna liczba Wobbego(NA)
 • Gęstość w warunkach normalnych(NA)
 • Gęstość względna(NA)
do 17.02.2023od 01.03.2023do 08.03.2023do 24.03.2023ANULOWANA
Metale na filtrach
 • Zawartość manganu i jego związków
 • Zawartość tlenku żelaza jako Fe
 • Zawartość kadmu
 • Zawartość miedzi
 • Zawartość niklu
 • Zawartość tlenku cynku jako Zn
do 24.03.2023od 12.04.2023do 28.04.2023do 19.05.2023ZREALIZOWANA
Gaz kopalniany
 • Stężenie wodoru
 • Stężenie tlenu
 • Stężenie tlenku węgla
 • Stężenie ditlenku węgla
 • Stężenie metanu
 • Stężenie acetylenu
 • Stężenie etylenu
 • Stężenie etanu
 • Stężenie propylenu
 • Stężenie propanu
Do 17.03.2023Od 02.10.2023 do 24.11.2023Do 24.11.2023Do 11.12.2023ANULOWANA
Związki organiczne
 • Zawartość fenolu
 • Zawartość benzenu
 • Zawartość toluenu
 • Zawartość ksylenu
 • Zawartość 1,2,3 – trimetylobenzenu; Zawartość 1,2,4 – trimetylobenzenu; Zawartość 1,3,5 – trimetylobenzenu
 • Zawartość butan-2-onu
 • Zawartość 4-metylopentan-2-onu
 • Zawartość tetrachloroetylenu
 • Zawartość trichloroetylenu
Do 28.04.2023Od 17.05.2023Do 02.06.2023Do 23.06.2023W REALIZACJI
Gaz ziemny
 • Stężenie metanu
 • Stężenie etanu
 • Stężenie propanu
 • Stężenie ditlenku węgla
 • Stężenie azotu(NA)
 • Stężenie izobutanu(NA)
 • Stężenie n-butanu(NA)
 • Stężenie neo-pentanu(NA)
 • Stężenie izopentanu(NA)
 • Stężenie n-pentanu(NA)
 • Stężenie n-heksanu(NA)
 • Ciepło spalania(NA)
 • Wartość opałowa(NA)
 • Górna liczba Wobbego(NA)
 • Dolna liczba Wobbego(NA)
 • Gęstość w warunkach normalnych(NA)
 • Gęstość względna(NA)
Do 17.03.2023Od 02.10.2023 do 24.11.2023Do 24.11.2023Do 11.12.2023ANULOWANA
Siarkowodór
i związki siarki
 • Stężenie siarkowodoru
 • Stężenie merkaptanu metylowego(NA)
 • Stężenie siarczku karbonylu(NA)
 • Stężenie tetrahydrotiofenu(NA)
Do 17.03.2023Od 02.10.2023 do 24.11.2023Do 24.11.2023Do 11.12.2023ANULOWANA
Biogaz
 • Stężenie ditlenku węgla
 • Stężenie tlenu
 • Stężenie metanu
 • Stężenie wodoru
 • Stężenie azotu (NA)
 • Ciepło spalania(NA)
 • Wartość opałowa(NA)
 • Górna liczba Wobbego(NA)
 • Dolna liczba Wobbego(NA)
 • Gęstość w warunkach normalnych(NA)
 • Gęstość względna(NA)
Do 17.03.2023Od 02.10.2023 do 24.11.2023Do 24.11.2023Do 11.12.2023ANULOWANA
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
 • Zawartość dibenzo(a,h)antracenu
 • Zawartość benzo(a)pirenu
 • Zawartość antracenu
 • Zawartość benzo(b)fluorantenu
 • Zawartość benzo(k)fluorantenu
 • Zawartość benzo(g,h,i)perylenu
 • Zawartość indeno(1,2,3-cd)pirenu
 • Zawartość benzo(a)antracenu(E)
 • Zawartość chryzenu(E)
Do 24.02.2023Od 29.03.2023Do 14.04.2023Do 21.04.2023ZREALIZOWANA
Gaz koksowniczy
 • Stężenie tlenu
 • Stężenie ditlenku węgla
 • Stężenie tlenku węgla
 • Stężenie metanu
 • Stężenie etanu
 • Stężenie etylenu
 • Stężenie propanu
 • Stężenie propylenu
 • Stężenie wodoru
 • Stężenie azotu(NA)
 • Ciepło spalania(NA)
 • Wartość opałowa(NA)
 • Górna liczba Wobbego(NA)
 • Dolna liczba Wobbego(NA)
 • Gęstość w warunkach normalnych(NA)
 • Gęstość względna(NA)
do 28.03.2023od 05.04.2023do 12.04.2023do 21.04.2023ZREALIZOWANA
(NA) - parametry oceniane poza zakresem akredytacji PT 003
(E) - wielkość mierzona wprowadzona na Listę działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego, w ramach elastycznej akredytacji
Runda
Parametry
Nadsyłanie zgłoszeń
Realizacja badań
Nadsyłanie wyników
Wydanie raportu
Status rundy
Odpad paleniskowy
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej(NA)
 • Zawartość popiołu w stanie suchym
 • Zawartość części palnych/niepalnych(NA)
 • Zawartość węgla w stanie suchym
 • Strata prażenia(NA)
 • Ciepło spalania w stanie suchym (NA)
Do 17.03.2023Od 31.03.2023Do 14.04.2023Do 28.04.2023ZREALIZOWANA
Popiół lotny z węgla
 • Charakterystyczne temperatury topliwości
 • Zawartość ditlenku tytanu
 • Zawartość pięciotlenku fosforu
 • Zawartość krzemionki
 • Zawartość tlenku dipotasu
 • Zawartość tlenku disodu
 • Zawartość tlenku glinu
 • Zawartość tlenku magnezu
 • Zawartość tlenku manganawo-manganowego
 • Zawartość tlenku wapnia
 • Zawartość tlenku żelaza
 • Zawartość trójtlenku siarki
Do 31.03.2023Od 21.04.2023Do 12.05.2023Do 26.05.2023ANULOWANA
Paliwo alternatywne / SRF
 • Zawartość wilgoci w próbce analitycznej(E)
 • Zawartość siarki całkowitej w stanie suchym(E)
 • Zawartość popiołu w stanie suchym
 • Zawartość węgla w stanie suchym
 • Zawartość wodoru w stanie suchym(E)
 • Zawartość azotu w stanie suchym(E)
 • Zawartość chloru w stanie suchym(E)
 • Ciepło spalania w stanie suchym
 • Zawartość części nie-/biodegradowalnych(NA)
 • Zawartość wilgoci całkowitej(NA)
Do 14.04.2023Od 23.06.2023Do 14.07.2023Do 28.07.2023PLANOWANA
Osad ściekowy - Os.2
 • Ciepło spalania
 • Strata przy prażeniu
 • Ogólny węgiel organiczny(NA)
Do 14.04.2023Od 22.09.2023Do 06.10.2023Do 27.10.2023ANULOWANA
Odpady ze spalania paliw
próbka stała do badania wymywania
 • Zawartość arsenu
 • Zawartość baru
 • Zawartość kadmu
 • Zawartość chromu całkowitego
 • Zawartość miedzi
 • Zawartość rtęci
 • Zawartość molibdenu
 • Zawartość niklu
 • Zawartość ołowiu
 • Zawartość antymonu
 • Zawartość selenu
 • Zawartość cynku
 • Zawartość chlorków
 • Zawartość fluorków
 • Zawartość siarczanów
 • Rozpuszczony węgiel organiczny
 • Stałe związki rozpuszczone
Do 28.04.2023Od 25.08.2023Do 15.09.2023Do 29.09.2023PLANOWANA
(NA) - parametry oceniane poza zakresem akredytacji PT 003
(E) - wielkość mierzona wprowadzona na Listę działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego, w ramach elastycznej akredytacji
Runda
Parametry
Nadsyłanie zgłoszeń
Realizacja badań *
Nadsyłanie wyników
Wydanie raportu
Status rundy
Węgiel kamienny Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • zawartość popiołu w stanie suchym
 • zawartość wilgoci całkowitej
Do 17.02.2023Od 06.03.2023 do 10.03.2023ndtDo 31.03.2023ANULOWANA
Wody powierzchniowe płynące
Rzeki i strumienie
Oznaczenia wykonane przez Uczestnika w pobranej próbce:
 • temperatura
 • pH
 • przewodność elektryczna właściwa (25stC)
Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • stężenie chlorków
 • stężenie azotanów
Do 28.04.2023Od 12.06.2023 do 16.06.2023ndtDo 17.07.2023PLANOWANA
Wody powierzchniowe stojące
Jeziora naturalne i sztuczne zbiorniki zaporowe
Oznaczenia wykonane przez Uczestnika w pobranej próbce:
 • temperatura
 • pH
 • przewodność elektryczna właściwa (25stC)
Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • chemiczne zapotrzebowanie tlenu
 • stężenie azotanów
Do 28.04.2023Od 12.06.2023 do 16.06.2023ndtDo 17.07.2023ANULOWANA
Woda do spożycia Oznaczenia wykonane przez uczestnika na miejscu poboru:
 • pH
 • temperatura
 • przewodność elektryczna właściwa (25stC)
 • stężenie chloru wolnego

 • Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
  • liczba bakterii grupy coli
  • stężenie azotanów
Do 28.04.2023Od 10.07.2023 do 14.07.2023ndtDo 18.08.2023PLANOWANA
Węgiel kamienny Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • zawartość popiołu w stanie suchym
 • zawartość wilgoci całkowitej
Do 28.07.2023Od 16.10.2023 do 20.10.2023ndtDo 17.11.2023PLANOWANA
Próbka gazowa Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • Stężenie wodoru
 • Stężenie tlenu
 • Stężenie tlenku węgla
 • Stężenie metanu
Do 10.02.2023Od 20.02.2023 do 24.02.2023ndtDo 10.03.2023ANULOWANA
Ścieki Oznaczenia wykonane przez uczestnika na miejscu poboru:
 • pH
 • temperatura
 • przewodność elektryczna właściwa (25stC)

Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej i przygotowanej przez uczestnika:
 • stężenie siarczanów
 • stężenie azotanów
Do 24.02.2023Od 20.03.2023 do 24.03.2023ndtDo 07.04.2023ANULOWANA
* Realizacja badań dotyczy jednego wybranego dnia z podanego przedziału czasowego; liczba dni jest zależna od populacji uczestników
Program Pobieranie próbek (NA) o symbolu PP-NA/PT jest programem nieakredytowanym, realizowanym poza zakresem akredytacji PT 003.

Runda
Parametry
Nadsyłanie zgłoszeń
Realizacja badań*
Nadsyłanie wyników
Wydanie raportu
Status rundy
Biomasa stała Oznaczenia wykonane w laboratorium organizatora w próbce pobranej przez uczestnika:
 • Zawartość popiołu w stanie suchym
 • Zawartość wilgoci całkowitej
Od 28.07.2023Od 11.09.2023 do 15.09.2023ndtDo 06.10.2023PLANOWANA
* Realizacja badań dotyczy jednego wybranego dnia z podanego przedziału czasowego; liczba dni jest zależna od populacji uczestników