Odpady

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Prowadzimy badania odpadów zarówno pod kątem możliwości składowania na składowiskach odpadów, jak i pod kątem wykorzystania ich jako paliwa alternatywne lub w innych procesach odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami przy uwzględnieniu warunków odzysku opisanych w obowiązujących aktach prawnych.

Wykonujemy badania dla wszystkich rodzajów odpadów (obojętnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne).  

Na podstawie przeprowadzonych analiz sporządzamy oceny ekologiczne dotyczące właściwości odpadów, ich wpływu na środowisko oraz sposoby zagospodarowania. Wykonujemy testy zgodności dla odpadów wraz ze sporządzeniem karty – podstawowej charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania.

W zakresie analiz odpadów przeprowadzamy badania związane z zaliczeniem odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych wraz
z interpretacją wyników i sporządzeniem oceny w formie dokumentacji dotyczącej spełniania wymagań prawnych w tym zakresie.

Realizujemy specjalistyczne badania dotyczące klasyfikacji odpadów w celu określenia kodu odpadu i źródła pochodzenia.

Zapewniamy profesjonalne pobieranie próbek odpadów z zapewnieniem ich reprezentatywności jak i komplet badań dostosowany do przeznaczenia tych odpadów.

Wykonujemy badania żużli, popiołów z indywidulanych palenisk domowych 

W ramach kontroli palenisk domowych, oferujemy szereg czynności umożliwiających poprzez analizy żużli i popiołów, weryfikację kwestii spalania odpadów w domowych urządzeniach grzewczych.  

Zakres usług:

 • pobieranie próbek
 • rozpoznanie wraz z oceną zanieczyszczeń występujących w odpadach paleniskowych w odniesieniu do wartości uzyskiwanych dla czystych paliw stałych
 • wskazanie w formie oceny, czy użytkownik spala odpady

Analiza bezpośrednia odpadów:  

 • zawartość wilgoci całkowitej
 • zawartość wilgoci w próbce analitycznej
 • zawartość wilgoci w próbce powietrznosuchej
 • zawartość popiołu
 • zawartość siarki całkowitej
 • zawartość części lotnych
 • zawartość części palnych
 • strata prażenia
 • zawartość węgla całkowitego
 • zawartość chloru
 • zawartość fluoru
 • zawartość węgla, wodoru i azotu
 • zawartość biomasy - udział masowy
 • ciepło spalania i wartość opałowa
 • charakterystyczne temperatury topliwości popiołu 
 • zawartość pierwiastków i ich tlenków (krzem, glin, żelazo, wapń, magnez, tytan, mangan, sód, potas, stront, bar, srebro, cynk, kadm, kobalt, chrom, miedź, nikiel, ołów, wanad, cyna, molibden, arsen, antymon, fosfor, rubid, beryl, tal, lit, siarka)
 • zawartość rtęci
 • stężenie izotopów naturalnie promieniotwórczych

Badanie wyciągów wodnych odpadów:

 • stężenie polichlorowanych bifenyli (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153, PCB 180)   
 • stężenie chlorobenzenów (1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,3,5-trichlorobenzen)
 • stężenie chloroorganicznych insektycydów (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heptachlor, heptachlor epoksyd izomer A, heptachlor epoksyd izomer B, α-heksachlorocykloheksan (α-HCH), β-heksachlorocykloheksan (β-HCH), γ-heksachlorocykloheksan (γ-HCH), δ-heksachlorocykloheksan (δ-HCH), o,p’-dichlorodifenylodichloroetylen (o,p’-DDE), p,p’-dichlorodifenylodichloroetylen (p,p’-DDE), o,p’-dichlorodifenylodichloroetan (o,p’-DDD), p,p’-dichlorodifenylodichloroetan (p,p’-DDD), o,p’-dichlorodifenylotrichloroetan (o,p’-DDT), p,p’-dichlorodifenylotrichloroetan (p,p’-DDT), metoksychlor (DMDT), α-endosulfan, β-endosulfan)
 • stężenie łatwo lotnych chlorowcowych pochodnych węglowodorów (chloroform, tetrachlorek węgla, 1,2-dichloroetan, 1,2-dichlorobenzen, 1,4-dichlorobenzen, trichloroetylen, tetrachloroetylen, heksachlorobutadien)
 • stężenie związków fosforoorganicznych (azinofos etylowy, azinofos metylowy, chlorfenwinfos, diazynon, dichlorfos,  fenitrotion, malation, fention, paration metylowy, paration etylowy, propetamfos)  
 • stężenie chlorofenoli (pentachlorofenol (PCP), 2,4,6-trichlorofenol)
 • pH
 • fenole lotne (wskaźnik fenolowy)
 • stężenie i zawartość fluorków
 • stężenie i zawartość stałych związków rozpuszczonych (substancje rozpuszczone) 
 • chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZTCr (indeks chemiczny tlenu)
 • zawartość siarczków i siarkowodoru
 • stężenie i zawartość siarczanów 
 • stężenie i zawartość chlorków 
 • stężenie i zawartość pierwiastków (rtęć, cynk, miedź, nikiel, ołów, kadm, chrom ogólny, bar, żelazo, arsen, antymon, selen, molibden, kobalt, bor, cyna, tytan, tal, lit, sód, potas) 

Akredytowane usługi objęte zakresem AB 300 dostępne są w zakładce Systemy Zarządzania