Warunki sprzedaży i dystrybucji materiałów odniesienia

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook
 1. Materiały odniesienia (CRM, RM) można nabyć bezpośrednio od producenta materiałów odniesienia – CLP-B Sp. z o.o. (Ośrodek Badań Biegłości – CLPB LABTEST).

 2. Podstawą świadczenia usługi jest złożenie przez Klienta zamówienia.
  Zamówienia/zapytania ofertowe można składać pocztą, e-mailem lub faksem.
  Tel. kom: (+48) 668 535 619
  Fax.: 32 756 52 96
  E-mail: [email protected]

  Zamówienia pocztowe lub faksowe należy kierować na adres:
  Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

 3. Wszystkie zamówienia zakupu muszą określać: dane Klienta, nazwę, symbol i partię materiału odniesienia wskazane w katalogu, liczbę zamawianych jednostek materiału odniesienia, adres dostawy materiału odniesienia i adres do wysyłki faktury.

 4. Zamówienie może być podpisane wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Klienta.

 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem warunków oferty i akceptacją warunków sprzedaży i dystrybucji materiałów odniesienia.

 6. CLP-B Sp. z o.o. dostarcza materiały odniesienia w wystarczających ilościach, aby pokryć zapotrzebowanie rynku. Jednak w wyjątkowych przypadkach, w których dostępne są tylko ograniczone ilości, zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odrzucenia zamówień.

 7. Ceny materiałów odniesienia obowiązują w bieżącym roku. CLP-B Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia.

 8. W szczególnych przypadkach koszty transportu i pakowania materiałów odniesienia mogą zostać dodane do ceny materiału odniesienia, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków przez Klienta.

 9. CLP-B Sp. z o.o. zastrzega sobie wyłączne prawo do wyboru odpowiedniego trybu wysyłki materiałów odniesienia.

 10. W przypadku, gdy Klient nie zgłosi w ciągu trzech dni roboczych od dostawy materiałów odniesienia potencjalnych niezgodności związanych z zamówieniem, dostawę uznaje się nieodwołalnie za zgodną z zamówieniem.

 11. Każda przesyłka zawiera certyfikaty materiału odniesienia, w ilości adekwatnej do zamówionych jednostek materiału odniesienia.

 12. Użytkownik materiału odniesienia powinien się upewnić, czy stosowany certyfikat materiału odniesienia jest aktualny (poprzez stronę internetową producenta materiału odniesienia lub kontakt telefoniczny/mailowy z producentem).

 13. Producent na ogół nie przyjmuje zwrotów, z wyjątkiem przesyłek uszkodzonych lub błędnie wysłanych. W celu zwrócenia przesyłki należy skontaktować się z Ośrodkiem Badań Biegłości w celu ustalenia szczegółów zwrotu. Zwroty nie obejmują:
  • otwartych opakowań materiału odniesienia;
  • częściowo wykorzystanych/zmodyfikowanych materiałów odniesienia;
  • uszkodzonych opakowań materiału odniesienia (za wyjątkiem uszkodzeń w trakcie przesyłki)

 14. CLP-B Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe - niezgodne z przeznaczeniem - postępowanie z dostarczonym materiałem odniesienia.

 15. Każdemu Klientowi i innym stronom przysługuje prawo do zgłoszenia skargi. Producent ma obowiązek rozpatrzenia skargi w ciągu 4 tygodni od daty jej otrzymania oraz poinformowania Klienta lub innych stron w formie pisemnej o podjętych decyzjach.

 16. CLP-B Sp. z o.o. jako producent materiałów odniesienia nie ponosi odpowiedzialności za zmiany zachodzące podczas przechowywania materiału w siedzibie klienta, w szczególności w otwartych próbkach.

 17. Producent materiału odniesienia realizuje monitorowanie stabilności materiału w celu szybkiego wykrycia zmian cech materiału. Producent jest zobowiązany do poinformowania Klientów o wszelkich zmianach dotyczących materiału odniesienia w okresie ważności certyfikatu. Data przydatności do użycia materiałów odniesienia jest przedstawiona na certyfikacie RM/CRM. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zanieczyszczenie lub inną modyfikację materiału odniesienia.

 18. W przypadku stwierdzenia zmiany wartości certyfikowanej materiału odniesienia w odniesieniu do wartości podanej na certyfikacie materiału odniesienia lub jej niepewności producent moze zdecydować o:
  • wycofaniu materiału odniesienia ze sprzedaży;
  • recertyfikacji materiału odniesienia.