Warunki sprzedaży i dystrybucji materiałów odniesienia

 1. Materiały odniesienia (CRM, RM) można nabyć bezpośrednio od producenta materiałów odniesienia – CLP-B Sp. z o.o. (Ośrodek Badań Biegłości – CLPB LABTEST).

 2. Podstawą świadczenia usługi jest złożenie przez Klienta zamówienia.
  Zamówienia/zapytania ofertowe można składać pocztą, e-mailem lub faksem.
  Tel. kom: (+48) 668 535 619
  Fax.: 32 756 52 96
  E-mail: [email protected]

  Zamówienia pocztowe lub faksowe należy kierować na adres:
  Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

 3. Wszystkie zamówienia zakupu muszą określać: dane Klienta, nazwę, symbol i partię materiału odniesienia wskazane w katalogu, liczbę zamawianych jednostek materiału odniesienia, adres dostawy materiału odniesienia i adres do wysyłki faktury.

 4. Zamówienie może być podpisane wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania Klienta.

 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem warunków oferty i akceptacją warunków sprzedaży i dystrybucji materiałów odniesienia.

 6. CLP-B Sp. z o.o. dostarcza materiały odniesienia w wystarczających ilościach, aby pokryć zapotrzebowanie rynku. Jednak w wyjątkowych przypadkach, w których dostępne są tylko ograniczone ilości, zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odrzucenia zamówień.

 7. Ceny materiałów odniesienia obowiązują w bieżącym roku. CLP-B Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego powiadomienia.

 8. W szczególnych przypadkach koszty transportu i pakowania materiałów odniesienia mogą zostać dodane do ceny materiału odniesienia, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków przez Klienta.

 9. CLP-B Sp. z o.o. zastrzega sobie wyłączne prawo do wyboru odpowiedniego trybu wysyłki materiałów odniesienia.

 10. W przypadku, gdy Klient nie zgłosi w ciągu trzech dni roboczych od dostawy materiałów odniesienia potencjalnych niezgodności związanych z zamówieniem, dostawę uznaje się nieodwołalnie za zgodną z zamówieniem.

 11. Każda przesyłka zawiera certyfikaty materiału odniesienia, w ilości adekwatnej do zamówionych jednostek materiału odniesienia.

 12. Użytkownik materiału odniesienia powinien się upewnić, czy stosowany certyfikat materiału odniesienia jest aktualny (poprzez stronę internetową producenta materiału odniesienia lub kontakt telefoniczny/mailowy z producentem).

 13. Producent na ogół nie przyjmuje zwrotów, z wyjątkiem przesyłek uszkodzonych lub błędnie wysłanych. W celu zwrócenia przesyłki należy skontaktować się z Ośrodkiem Badań Biegłości w celu ustalenia szczegółów zwrotu. Zwroty nie obejmują:
  • otwartych opakowań materiału odniesienia;
  • częściowo wykorzystanych/zmodyfikowanych materiałów odniesienia;
  • uszkodzonych opakowań materiału odniesienia (za wyjątkiem uszkodzeń w trakcie przesyłki)

 14. CLP-B Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe - niezgodne z przeznaczeniem - postępowanie z dostarczonym materiałem odniesienia.

 15. Każdemu Klientowi i innym stronom przysługuje prawo do zgłoszenia skargi. Producent ma obowiązek rozpatrzenia skargi w ciągu 4 tygodni od daty jej otrzymania oraz poinformowania Klienta lub innych stron w formie pisemnej o podjętych decyzjach.

 16. CLP-B Sp. z o.o. jako producent materiałów odniesienia nie ponosi odpowiedzialności za zmiany zachodzące podczas przechowywania materiału w siedzibie klienta, w szczególności w otwartych próbkach.

 17. Producent materiału odniesienia realizuje monitorowanie stabilności materiału w celu szybkiego wykrycia zmian cech materiału. Producent jest zobowiązany do poinformowania Klientów o wszelkich zmianach dotyczących materiału odniesienia w okresie ważności certyfikatu. Data przydatności do użycia materiałów odniesienia jest przedstawiona na certyfikacie RM/CRM. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zanieczyszczenie lub inną modyfikację materiału odniesienia.

 18. W przypadku stwierdzenia zmiany wartości certyfikowanej materiału odniesienia w odniesieniu do wartości podanej na certyfikacie materiału odniesienia lub jej niepewności producent moze zdecydować o:
  • wycofaniu materiału odniesienia ze sprzedaży;
  • recertyfikacji materiału odniesienia.