Oferty pracy

CLP-B Sp. z o. o. oferuje pracę w Jastrzębiu-Zdroju

Ilość ofert: 4 Miejsce pracy: Jastrzębie-Zdrój (szczegóły w zakładce Siedziba Główna - Jastrzębie-Zdrój).

CLP-B Sp. z o. o. oferuje pracę w Jednostce Inspekcyjnej

Ilość ofert: 1 Miejsce pracy: Knurów (szczegóły w zakładce Jednostka Inspekcyjna).

CLP-B Sp. z o. o. oferuje pracę w Zabrzu

Ilość ofert: Miejsce pracy: Zabrze (szczegóły w zakładce Pracownia Badań - Oddział Zabrze).

CLP-B Sp. z o. o. oferuje pracę w Wałbrzychu

Ilość ofert: Miejsce pracy: Wałbrzych  (szczegóły w zakładce Pracownia Badań - Oddział Wałbrzych).


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Jastrzębiu-Zdroju (44-335) przy ul.  Rybnicka 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253.

Osobą do kontaktu ze strony Spółki w sprawach związanych z  przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny pod adresem: daneosobowe@remove-this.clpb.pl .

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy z  dnia 26  czerwca 1974 r.  

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niezbędnych dla realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych).

    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji..

    Ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi4.

    Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Brak zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania i nie spowoduje wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowił przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w  dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępny pod adresem: daneosobowe@remove-this.clpb.pl.