Emisja gazów i pyłów, badania systemów AMS

Sklep internetowy Certyfikowane Materiały Odniesienia Unia Europejska
Ikona BIP Ikona poczty Ikona rodo Ikona Grupa JSW Facebook

Restrykcyjne przepisy w dziedzinie ochrony środowiska wymuszają prowadzenie pomiarów i badań instalacji ochrony powietrza przez Przedsiębiorców. 

Oferta laboratorium CLP-B Sp. z o.o. obejmuje wykonanie akredytowanych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł stacjonarnych, pomiarów wskaźnikowych, pomiarów odbiorowych oraz skuteczności działania odpylaczy (filtry workowe, cyklony, elektrofiltry), jak również badania kalibracyjne (procedura QAL2) oraz kontrolne (procedura AST) systemów ciągłego monitoringu emisji (AMS).

Stosowane w laboratorium metody badawcze w zakresie pomiarów emisji i badań systemów AMS są metodami referencyjnymi w obszarze regulowanym prawnie, tj. wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. 2014 poz. 1542), w tym w szczególności:

  • metoda grawimetryczna pomiaru stężeń i emisji pyłu całkowitego (wg PN-EN 13284-1:2018-02 lub PN-Z-04030-7:1994)
  • metoda NDIR badań stężeń CO (wg PN-EN 15058:2006 / PN-ISO 10396:2001), SO2 i CO2 (wg PN-ISO 10396:2001)
  • metoda chemiluminescencyjna pomiarów stężeń NOX (wg PN-EN 14792:2006 / PN-ISO 10396:2001)
  • metoda paramagnetyczna pomiaru stężeń tlenu (wg PN-EN 14789:2006 / PN-ISO 10396:2001)
  • metoda zgodna z normą PN-EN 13211:2006 pomiarów stężeń i emisji rtęci Hg
  • metoda zgodna z normą PN-EN 14385:2005 pomiarów stężeń i emisji metali ciężkich (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V)
  • metoda zgodna z normą PN-EN 1911:2011 pomiarów stężeń i emisji HCl

Akredytowane usługi objęte zakresem AB 300 dostępne są w zakładce Systemy Zarządzania

Wszystkie pomiary prowadzone są przy użyciu niezależnej, zainstalowanej na czas pomiarów aparatury, pod nadzorem wykwalifikowanej kadry. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zdobyte na źródłach, instalacjach i urządzeniach o różnorodnych parametrach technicznych, wielkościach, zastosowaniu i zakresie emitowanych zanieczyszczeń.

Wysoką jakość wykonywanych badań zapewniamy stosując najwyższej klasy sprzęt pomiarowy wzorcowany i certyfikowany przez akredytowane laboratoria wzorcujące. Wyposażenie to wraz z dodatkowymi akcesoriami pozwala na prowadzenie rzetelnych badań nawet w trudnych warunkach pogodowych i przy niskich temperaturach otoczenia.