Wdrażanie systemów zarządzania

Oferujemy pomoc, konsultacje, audit wewnętrzny lub pełne wdrożenie w zakresie norm odniesienia: PN-EN ISO/IEC 17025,
PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/IEC 17043.

W zależności od wymaganego zakresu prace obejmują: przegląd działalności firmy, opracowanie i wdrożenie dokumentacji, przygotowanie do procesu akredytacji, szkolenia dla pracowników z zakresu systemów zarządzania i wymagań norm odniesienia oraz szkolenia dla auditorów wewnętrznych.

Audity wewnętrzne

Przeprowadzamy audity oceniające zgodność systemu zarządzania funkcjonującego w laboratorium z wymaganiami normy
PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17020, PN-EN ISO/IEC 17043 oraz wymaganiami określonymi przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Nasi auditorzy posiadają odpowiednie wykształcenie, wysokie kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie.

Konsultacje i wdrażanie systemów zarządzania

Prowadzimy konsultacje oraz wdrażanie systemów zarządzania wg wymagań norm:

- PN-EN ISO/IEC 17025

- PN-EN ISO/IEC 17020

- PN-EN ISO/IEC 17043

 które obejmuje m.in:

 • zapoznanie się z informacjami "Akredytacja krok po kroku" na stronie Polskiego Centrum Akredytacji
 • dostosowanie struktury organizacyjnej laboratorium do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025 i/lub PN-EN ISO/IEC 17020
 • skierowanie kluczowego personelu laboratorium na szkolenia w zakresie:
   • wymagań systemu zarządzania laboratorium na podstawie PN-EN ISO/IEC 17025 i/lub PN-EN ISO/IEC 17020
   • przeprowadzania i dokumentowania auditów wewnętrznych w laboratorium
   • nadzorowania wyposażenia pomiarowego i badawczego
   • walidacji metod badań
   • szacowania niepewności wyników pomiarów
 • pomoc w opracowaniu dokumentacji systemu zarządzania, czyli m.in.:
   • deklaracji polityki jakości laboratorium
   • księgi jakości
   • procedur systemowych
   • procedur szacowania niepewności wyników pomiarów
   • dokumentacji walidacyjnej
 • złożenie wniosku o akredytację do Polskiego Centrum Akredytacji