Komunikat

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w laboratorium wykorzystywane są źródła promieniowania jonizującego, znajdujące się w urządzeniach. Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o. posiada stosowne zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Bieżący nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej sprawują Inspektorzy Ochrony Radiologicznej. Jednocześnie informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.