AUDIT NADZORU PRS S.A

W dniach 11-13.10.2022 odbył się audit nadzoru PRS S.A., który potwierdził  w CLP-B Sp. z o.o. zgodność z wymaganiami normy  PN-EN ISO 9001:2015-10

.Certyfikat numer NC-2813 obejmuje swoim zakresem:
-Oceny i ekspertyzy dla przemysłu górniczego, koksowniczego, energetycznego, sektora komunalnego oraz samorządu terytorialnego.

-Usługi badawcze w dziedzinie węgla, mieszanek węglowych, żużli, popiołów, przetworzonych paliw stałych, koksu, produktów węglopochodnych powstających w procesie koksowania, wód i ścieków, środowiska pracy, gazów i pyłu kopalnianego.

-Usługi inspekcyjne w dziedzinie paliw stałych, pobieranie próbek. Porównania międzylaboratoryjne.

-Produkcja materiałów odniesienia. Badania biegłości. Pomiary radiologiczne.

-Usługi rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XV – zagrożenie metanowe i pyłowe, w grupie XVI – zagrożenia pożarowe, w grupie XVIII – zagrożenia wyrzutami gazów i skał.

-Działalność szkoleniowa.