Usługi rzeczoznawstwa ds. prowadzenia ruchu zakładu górniczego

Usługi rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XV - zagrożenie metanowe i pyłowe, w grupie XVI - zagrożenia pożarowe, w grupie XVIII- zagrożenia wyrzutami gazów i skał.

Zgodnie z art. 72 pkt 15 i 16 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.) CLP-B Sp.  z o.o. otrzymało uprawnienia rzeczoznawcy ds. spraw ruchu zakładu górniczego  w grupach:

GRUPA XV – zagrożenia metanowe i pyłowe

wykonywania badań stanu zagrożenia metanowego w przypadku stwierdzenia w polach niemetanowych, w próbach powietrza pobranych do analizy laboratoryjnej, stężenia metanu w powietrzu wynoszącego 0,5% lub więcej albo w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny w pokładzie węgla metanonośności większej niż 0,1 m^/Mg w przeliczeniu na czystą substancję węglową - § 272 pkt 3 R-POD,

wykonywania badań metanonośności pokładów węgla - (§ 277 ust.2 R-POD,

wykonywania oznaczeń zawartości metanu pochodzenia naturalnego w węglu (metanonośności) metodą bezpośrednią - pkt 2.1.1. załącznika nr 3 do R-POD,

wykonywania dodatkowych badań jeżeli zawartość metanu w węglu oznaczona metodą desorbometryczną wykazuje wyraźny wzrost metanonośności pokładu – pkt 2.1.3 załącznik nr 3 do R-POD,

wykonywania badań i oznaczania metanu pochodzenia naturalnego w węglu w przypadku, gdy zawartość metanu lub innych gazów palnych w badanym otworze przekroczy 1% - pkt 2.1.5 załącznika nr  3 do R-POD,

przeprowadzania badań metanonośności pokładu w przypadkach stwierdzenia w próbkach gazu pobranego z otworów badawczych zawartości metanu lub sumy gazów palnych w ilości 1% lub powyżej w pokładzie uznawanym dotychczas za niemetanowy – pkt 2.3.12 załącznika nr 3 do R-POD,

przeprowadzania badań metanonośności pokładu w przypadku stwierdzenia zawartości metanu większej niż 0,1% w próbkach powietrza pobranych w przodku badanego wyrobiska – pkt 2.3.13. załącznika nr 3 do R-POD.

wykonywania badań i wydawania opinii o zagrożeniu pokładu wybuchem pyłu węglowego - § 409 ust. 3- R-POD

wykonywania badań zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w celu klasyfikacji pokładów węgla oraz określenia zagrożenia w wyrobiskach górniczych, w tym w szybach lub szybikach - § 410 ust.1 pkt.1

GRUPA XVI -  zagrożenie pożarowe

określenia temperatury i masy zagrzanego węgla – pkt 7.17.4. załącznika nr 3 do R-POD. 

GRUPA XVIII – zagrożenia wyrzutami gazów i skał

wykonywanie badań i wydawania opinii dla celów związanych z zaliczeniem złoża lub jego części do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał - §16 pkt. 5 lit. a R-ZN;

opracowywania prognoz zagrożenia wyrzutowego dla nowoudostępnionej części złoża, gdy stwierdzona metanonośność wynosi nie mniej niż 4,5 ^CH 4/Mg w przeliczeniu na czystą substancje węglową - §397 ust.3 R-POD,

przeprowadzanie badań ustalających warunki, dla których można nie zaliczać albo wyłączyć z zaliczenia pokłady lub ich części do zagrożonych wyrzutami gazów i skał- § 18 ust. 4 R-ZN.