Środowisko ŚR/PT

Program badań biegłości Środowisko ŚR/PT jest objęty zakresem akredytacji Ośrodka Badań Biegłości CLP-B LABTESTPT 003.
Program obejmuje realizację rund w zakresie badań badań powietrza, mieszanin gazowych i środowiska pracy. Ocenie podlegają parametry wyszczegółnione w tabeli poniżej

Program oraz Harmonogram realizacji Programu można pobrać poniżej:


Prosimy o wypełnienie Karty Zgłoszenia Uczestnictwa i odesłanie do nas wyłącznie drogą elektroniczną skanu autoryzowanego dokumentu oraz pliku ".xls".
Do realizacji usługi jaką są badania biegłości niezbędne jest także uzupełnienie Klauzuli informacyjnej oraz przesłanie jej skanu na adres: [email protected]Jeżeli korzysta Pan/Pani z naszej oferty badań biegłości informujemy, iż:
Administratorem danych osobowych jest Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Rybnicka 6; 44-335 Jastrzębie Zdrój e-mail: [email protected].

Na adres email: [email protected] (lub adres pocztowy) należy kierować wszelkie żądania dotyczące danych osobowych opisane poniżej. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług badania biegłości. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”). Dane będą przetwarzane również dla celów marketingu własnych produktów i usług administratora danych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zaś prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przetwarzane dla takich celów. Dane przekażemy wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów. Dla celów świadczenia usługi badania biegłości dane będą przechowywane przez okres świadczenia usług, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dla celów marketingu własnych produktów i usług dane będą przechowywane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie, w przypadku ich niepodania świadczenie usług badań biegłości będzie niemożliwe. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wypełniając Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa w badaniach biegłości wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej jako: „RODO” przez CLP-B Sp. z o.o. z siedziba w Jastrzębiu Zdrój (44-335) przy ulicy Rybnickiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035253).

Matryca
Obiekt badań
Oceniany parametr
Środowisko pracy, pyły
Kk.1Zawartość respirabilnego kwarcu
Zawartość respirabilnego krystobalitu
Środowisko pracy, powietrzeM.1Zawartość manganu i jego związków
Zawartość tlenku żelaza w przeliczeniu na Fe
(dwa poziomy zawartości; niezależne filtry dla Fe i Mn)
Zo.1 Zawartość fenolu
Zawartość benzenu
Zawartość toluenu
Zawartość ksylenu
WWA.1
próbki powietrza pobrane na
filtry z włókien szklanych
Stężenie WWA:
- dibenzo(a,h)antracen
- benzo(a)piren
P Stężenie tlenku azotu
Stężenie ditlenku azotu
Stężenie tlenku węgla
Stężenie ditlenku węgla
Paliwa gazowe
Powietrze
G.1
Gaz ziemny
Ditlenek węgla
Metan
Etan
Propan
Azot
izo-Butan(NA)
n-Butan(NA)
neo-Pentan(NA)
izo-Pentan(NA)
n-Pentan(NA)
n-Heksan(NA)
Ciepło spalania(NA)
Wartość opałowa(NA)
Górna liczba Wobbego(NA)
Dolna liczba Wobbego(NA)
Gęstość w warunkach normalnych(NA)
Gęstość względna(NA)
G.3
Gaz koksowniczy
Tlen
Tlenek węgla
Ditlenek węgla
Metan
Etan
Etylen
Propan
Propylen
Wodór
Azot
Ciepło spalania(NA)
Wartość opałowa(NA)
Górna liczba Wobbego(NA)
Dolna liczba Wobbego(NA)
Gęstość w warunkach normalnych(NA)
Gęstość względna(NA)
G.4
Siarkowodór
i związki siarki
Siarkowodór
Merkaptan metylowy(NA)
Siarczek karbonylu(NA)
Tetrahydrotiofen(NA)
G.5
Gaz kopalniany
Wodór
Tlen
Tlenek węgla
Ditlenek węgla
Metan
Etan
Etylen
Acetylen
Propan
Propylen
(NA) - parametry oceniane poza zakresem akredytacji PT 003