Informacja w sprawie zawieszenia do odwołania realizacji rund badań biegłości

Informujemy, że z dniem 18.03.2020 r. Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST zawiesza do odwołania realizację rund badań biegłości zaplanowanych zgodnie z Szczegółowymi Harmonogramami Realizacji Programów Badań Biegłości na rok 2020.

W związku z uchwaleniem w dniu 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zostały przyznane dodatkowe zasiłki  dla rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi, które uczęszczają do placówek oświatowych, a które w obecnej sytuacji zostały zamknięte.     

Informujemy Państwa o zaistnieniu okoliczności uznanych za „siłę wyższą”, w związku z zarządzeniem władz, opisanym powyżej. Zgodnie z zapisami odnoszącymi się do „siły wyższej”, tj. wystąpieniem nieprzewidzianych wydarzeń, niezależnie od woli Stron i po zawarciu Umowy, Strony uwalniają się od wypełniania zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej.

Pragniemy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby wywiązać się w miarę naszych możliwości, z zawartych w Umowach zadań, jednakże wskutek powziętej ustawy, absencja pracowników CLP-B Sp. z o.o. wzrosła w sposób drastyczny i  niezaplanowany. Bezpośrednim skutkiem może być nieterminowa bądź ograniczona realizacja usług badań biegłości, wynikających z wiążących Strony Umów.

O nowych terminach realizacji rund badań biegłości będziemy Państwa informować.

Przyjmowanie zgłoszeń rund badań biegłości i obsługa Uczestników/Klientów pozostaje bez zmian i jest realizowana na bieżąco. Pracownicy Ośrodka Badań biegłości są dostępni pod numerem: +48 668 535 619 i mailowo: [email protected]remove-this.clpb.pl.

W związku z zaistniałą sytuacją liczymy na Państwa zrozumienie. Mamy nadzieję, że obecny nadzwyczajny stan pracy wkrótce się ustabilizuje i wróci do normalnych warunków.